TCC Group., LTD (Công ty TNHH TCC GROUP) TCC Group., LTD (Công ty TNHH TCC GROUP)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2 Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549 Ngày hoàn thành:
TCC Group., LTD (Công ty TNHH TCC GROUP) TCC Group., LTD (Công ty TNHH TCC GROUP)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành:
1